Kich Ban Dai Hoi Essay

1249 Words Nov 6th, 2013 5 Pages
KÒCH BAÛN

1) Chaøo côø. - Kính môøi quyù vò ñaïi bieåu tieán leân vò trí danh döï maø BTC ñaõ daønh cho quyù vò ñeå Ñaïi hoäi ñöôïc tieán haønh. - Kính môøi quyù vò ñöùng leân chænh ñoán trang phuïc ñeå chuaån bò laøm leã chaøo côø.
- Taát caû chuù y!ù Höôùng veà quoác kyø, Ñoaøn kyø vaø chaân dung chuû tòch Hoà Chí Minh. - Nghieâm ! Chaøo côø ! Chaøo. - Quoác ca.
- Ñoaøn ca. - Trong giôø phuùt thieâng lieâng naøy, chuùng ta daønh moät phuùt maëc nieäm ñeå töôûng nhôù ñeán chuû tòch Hoà Chí Minh vó ñaïi, ngöôøi coù coâng saùng laäp Ñaûng ta, Ñoaøn ta, ngöôøi khai sinh ra nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa; töôûng nhôù ñeán caùc anh huøng lieät só, caùc ñoaøn vieân thanh nieân ñaõ hy sinh cho söï nghieäp giaûi phoùng,
…show more content…
- Xin nhieät lieät hoan ngheânh vaø chaøo möøng quyù vò ñaïi bieåu.

3) Baàu Ban TTTC ñaïi bieåu
Kính thöa Ñaïi hoäi
- Ñeå ñaûm baûo cho ñaïi hoäi ñöôïc toå chöùc toát ñeïp, BTV Ñoaøn khoa QTKDQT xin giôùi thieäu döï kieán Ban thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu goàm 3 ñoàng chí
- Vaø bay giôø Ñaïi hoäi chuùng ta seõ bieåu quyeát veà soá löôïng Ban thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu: + Ñaïi bieåu naøo nhaát trí vôùi soá löôïng BTTTC Ñaïi bieåu laø 3 ñoàng chí, xin cho bieåu quyeát baèng caùch giô theû ñaïi bieåu. * Caûm ôn caùc ñoàng chí + Ñaïi bieåu naøo khoâng nhaát trí cuõng xin cho bieåu quyeát baèng caùch giô theû ñaïi bieåu + Ñaïi bieåu naøo coù yù kieán khaùc? Nhö vaäy 100% ñaïi bieåu nhaát trí. Xin caûm ôn caùc ñaïi bieåu.

- Sau ñaây toâi xin thoâng qua Danh saùch ban TTTC Ñaïi bieåu nhö sau:
1. Ñ/c Traàn Thò AÙnh Hoàng – Tröôûng ban
2. Ñ/c Buøi

Related Documents